Nu formger vi CleanMed Europe 2012We are now designing CleanMed Europe 2012.

Vad får 600 människor från hela världen att vallfärda till Malmö den 26 till 28 september? Svaret stavas CleanMed Europe. En internationell konferens med fokus på sjukvårdens miljöpåverkan. Med över 600 deltagare från Europa och övriga världen blir det den största konferensen inom området på denna sida Atlanten.

Sedan 2001 har CleanMed årligen anordnats i USA och i år är det tredje gången konferensen hålls i Europa. I september tar Malmö över stafettpinnen. Bakom arrangemanget står organisationen Health Care Without Harm Europe i samarbete med Region Skåne, Stiftelsen TEM samt Sustainable Business Hub. I tre dagar träffas deltagare från hela världen på Slagthuset i Malmö för att lyssna på föredrag och diskutera hållbar sjukvård. Med begreppet hållbar sjukvård avses att verksamheten målsättning är att arbeta så att dess miljöpåverkan minimeras och den bedrivs på långsiktigt hållbart vis.

I samband med konferensen kommer också Sustainable Business Hub att anordna så kallade Green Tech visits där deltagarna ges möjlighet att besöka och ta del av miljöteknikföretags arbete i regionen.

CLeanMed Europe 2012 - Hållbar sjukvård

Suscito har på uppdrag av Stiftelsen TEM tagit fram en grafisk profil åt CleanMed Europe. Målet var att på bästa sätt marknadsföra konferensen för att få sponsorer, utställare och inte minst ett högt antal deltagare. Förutsättningarna var tydliga: formspråket skulle ha ett europeiskt tilltal, men även vara modernt och tillgängligt och ha samma tyngd och seriösa prägel som själva konferensen.

Vi lyfte fram CleanMed Europes miljöinriktning med ett färgschema i blått, grönt och grafitgrått i kombination med vitt. Färgvalet i kombination med ett stilrent och precist formspråk signalerar miljö, hållbarhet och professionalism i likhet med konferensens framtoning. Med utgångspunkt från den grafiska profilen formgav vi sedan webbplatsen, cleanmedeurope.org, prospekt för sponsorer och utställare samt displaymaterialet som arrangörerna använder sig av för att marknadsföra konferensen.

Här kan du se en presentation av den grafiska identiteten »Why do 600 people from all around the world make a pilgrimage to Malmö, September 26 to 28?  The answer is CleanMed Europe, an international conference with a focus on health care’s environmental impact.  With over 600 participants from Europe and all over the world, it has become the largest conference of its kind on this side of the Atlantic.

Since 2001, CleanMed has been organized annually in the USA and this year marks the third time the conference is being held in Europe.  This September Malmö is taking the torch.  Behind the event is the organization Health Care Without Harm Europe in cooperation with Region Skåne, the TEM Foundation and Sustainable Business Hub.  For three days participants from the whole world meet at the Convention Center in Malmö to debate and discuss sustainable health care.  Sustainable health care means establishing goals while working together so that work is performed in a way that minimizes the environmental impact and is conducted so that it is sustainable over the long term.

Sustainable Business Hub is conducting so-called Green Tech visits in conjunction with the conference where participants are given the opportunity to visit and take part in the work of companies involved in environmentally-friendly technology in the region.

CLeanMed Europe 2012 - Hållbar sjukvård

 

 

 

 

 

 

The TEM Foundation has chosen Suscito to create a graphic profile for CleanMed Europe.  The goal was to market the conference in the best possible way to attract sponsors, sales people and last but not least a number of participants.  The guidelines were clear: the language should speak to Europeans, be contemporary and appropriate, and have the same tone and make as serious an impression as the conference itself.

We presented CleanMed Europe’s environmental focus with a color scheme in blue, green and graphite grey in combination with white.  The choice of colors was made in combination with a clean font style and precise language evoking the environment, sustainability and professionalism similar to the conference’s own image.  With the graphic profile as the starting point we designed the website cleanmedeurope.org and brochures for sponsors and sales people as well as display materials event hosts use themselves to market the conference.

You can see a presentation of the graphic identity here »