Kunskapsöverföring i ÖstersjöregionenTransfer of knowledge in the Baltic Sea region

Hur ska fjärrvärmeanvändningen i länderna runt Östersjön byggas ut och bli mer energieffektiva? Det EU-finansierade miljöprojektet Innovations in District Heating, InnoHeat, har som mål att under en treårsperiod verka för ökad kunskapsöverföring mellan aktörerna i regionen för att stärka miljömässigt hållbara fjärrvärmelösningar.

Branschorganisationer, företag och offentliga myndigheter från Litauen, Polen, Sverige och Tyskland deltar i InnoHeat-projektet. Syftet är att dessa länder ska nå upp till EU:s miljömål samt att stärka den ekonomiska tillväxten i regionen. Bland projektdeltagarna finns bland andra European Spallation Source (ESS), Region Skåne, IIIEE, Sustainable Business Hub, Svensk Fjärrvärme, Svenska Institutet m.fl. organisationer i övriga deltagarländer.

Innoheat intranet av Suscito

Suscito har på uppdrag av Sustainable Business Hub i Malmö tagit fram InnoHeats grafiska profil, hemsida och intranät. Tyngdpunkten har legat på att utveckla intranätet som är en samlingspunkt för alla projektmedlemmar. Användarvänligheten har stått i fokus, intranätet är lätt att komma igång med utan att ha någon större datorvana sedan tidigare. Projektmedlemmarna kan på intranätet diskutera aktuella frågor, hålla kontakten med varandra, dela dokument och hålla koll på avstämningsmöten i projektkalendern.

InnoHeat är med andra ord ett värmande hållbarhetsprojekt som blir intressant att följa.How will the use of district heating in the countries around the Baltic Sea be developed and become more energy efficient?  The goal of the EU-financed environmental project Innovations in District Heating, InnoHeat, is to work towards an increased transfer of knowledge between the actors in the region in order to enhance environmentally sustainable heating solutions over a three year period.

Chambers of commerce, businesses and government authorities from Lithuania, Poland, Sweden and Germany are participating in the InnoHeat project. The goal is for these countries to reach the EU’s environmental objectives and to strengthen economic growth within the region.  Participants in the project include the European Spallation Source (ESS), Region Skåne, IIIEE, Sustainable Business Hub, the Swedish District Heating Association (Svensk Fjärrvärme), the Swedish Institute (Svenska Institutet) and various organizations in the other participating countries.

Innoheat intranet av Suscito

Suscito was commissioned by the Sustainable Business Hub in Malmö and has developed InnoHeat’s graphic identity, website and intranet. The emphasis has been to develop the intranet as a focal point for all project members.  User-friendliness has been the goal, so that the intranet is easy to get accustomed to without having any significant previous computer experience.  Through the intranet, project members can discuss their concerns, keep in touch with each other, share documents and keep track of review meetings in the project calendar.

In other words, InnoHeat is a thermal durability project which has become interesting to follow.