SEO och konsten att bjuda rätt gästerSEO and the art of inviting the right guests

Av Kristofer Kebbon, gästkrönikör

En valborgsmässoafton för många år sedan, när jag var yngre och mindre erfaren, fick jag för mig att jag skulle ställa till med fest. Jag bjöd in folk vitt och brett – vänner, bekanta, bekantas bekanta.

Och nog blev det fest alltid. Halva stan kom till min lägenhet. Men särskilt roligt blev det inte. Hälften av gästerna hade jag aldrig sett förut, och något vidare utbyte hade jag inte av dem heller. Däremot fick jag gott om klagomål från grannarna i huset.

Ett år senare kände jag mig redo att göra ett nytt försök, men denna gång valde jag en helt annan taktik. Jag bjöd bara in en handfull, noga utvalda personer. Människor jag visste att jag tyckte om, människor jag visste att jag hade utbyte av. Det blev den roligaste festen i mannaminne.

Det är lite så jag ser på sökmotoroptimering, SEO.

Det handlar inte främst om att få in så många besökare som möjligt på sin webbplats, utan snarare om vilka som kommer.

Säljer jag saxar för vänsterhänta ser jag hellre tio vänsterhänta besökare än tiotusen högerhänta. Kvalitet före kvantitet, liksom.

Hur man på bästa sätt går tillväga för att locka till sig rätt besökare på webben är förstås en hel vetenskap, men en grundläggande framgångsfaktor är att man har en gedigen kunskap om kundernas beteende. Vilka är de? Var finns de? Vad söker de på i sökmotorerna? Söker de efter ”sax för vänsterhänta” så är det viktigare att ligga med i topp 10-resultatet för just den söktermen hos Google än, låt oss säga, ”sax”.

Känner man sina kunder är det dessutom lättare att bygga en webbplats som motsvarar deras förväntningar, när de väl tar klivet in och hälsar på. Precis på samma sätt som det är enklare att lyckas med festen när man känner gästerna. Har man koll på sina gäster begår man inte misstag som att servera wienerschnitzel till vegetarianen, eller gin & tonic till absolutisten.

Så kom ihåg en sak nästa gång du optimerar din webbplats, eller för den delen, anordnar en Valborgsfest. Det är gästen som gör festen.By Kristofer Kebbon, guest columnist
On a Valborg’s Eve many years ago when I was younger and less experienced, I decided that I would organize a party.
I invited guests from far and wide – friends, acquaintances, and friends of friends.

And thus a party was born. Half the town came to my apartment. But it was not especially enjoyable. I had never seen half of the guests before, and some I never had any exchange with either; however, I had plenty of complaints from neighbors in the building.

A year later, I was ready to try again, but this time I chose a different tactic. I invited just a handful of carefully selected guests. I invited people whom I knew that I liked, people whom I knew I could have a dialogue with. Looking back it was the most enjoyable party in memory.
It is similar to how I see search engine optimization, SEO.

It is not only about getting as many visitors as possible to a website but rather who visits the site.
If I sold scissors for lefties, I would rather have ten lefty visitors come to my site than ten thousand righties. Such is quality over quantity.

How to best go about attracting the right visitors on the Web is about understanding an entire science, although an essential factor for success is to have a solid understanding of customer behavior. Who are they? Where are they? What are they looking for in the search engines? If they are searching for “scissors for lefties” it is more important to look at the top 10 results for that search term on Google than just “scissors” for example.

If one knows who their customers are, it is easier to build a site that meets their expectations, once the customers have come to say hello. Just as in the same way there is a better chance that the party is a success when you know your guests. If you know your guests, you do not make mistakes such as serving Wiener schnitzel to vegetarians, or gin & tonics to guests who abstain from drinking alcohol.

So remember this the next time you optimize your site, or for that matter, are organizing a Valborg celebration. It is the guest who makes the party.