Kunskapsöverföring i Östersjöregionen

Hur ska fjärrvärmeanvändningen i länderna runt Östersjön byggas ut och bli mer energieffektiva? Det EU-finansierade miljöprojektet Innovations in District Heating, InnoHeat, har som mål att under en treårsperiod verka för ökad kunskapsöverföring mellan aktörerna i regionen för att stärka miljömässigt hållbara fjärrvärmelösningar.

Branschorganisationer, företag och offentliga myndigheter från Litauen, Polen, Sverige och Tyskland deltar i InnoHeat-projektet. Syftet är att dessa länder ska nå upp till EU:s miljömål samt att stärka den ekonomiska tillväxten i regionen. Bland projektdeltagarna finns bland andra European Spallation Source (ESS), Region Skåne, IIIEE, Sustainable Business Hub, Svensk Fjärrvärme, Svenska Institutet m.fl. organisationer i övriga deltagarländer.

Innoheat intranet av Suscito

Suscito har på uppdrag av Sustainable Business Hub i Malmö tagit fram InnoHeats grafiska profil, hemsida och intranät. Tyngdpunkten har legat på att utveckla intranätet som är en samlingspunkt för alla projektmedlemmar. Användarvänligheten har stått i fokus, intranätet är lätt att komma igång med utan att ha någon större datorvana sedan tidigare. Projektmedlemmarna kan på intranätet diskutera aktuella frågor, hålla kontakten med varandra, dela dokument och hålla koll på avstämningsmöten i projektkalendern.

InnoHeat är med andra ord ett värmande hållbarhetsprojekt som blir intressant att följa.