Kom igång med sociala medier!Getting started with social media!

Sociala medier börjar bli en naturlig del av många företags kommunikationsstrategier. Vi hjälper dig att komma igång.

Gör en analys och välj strategi
Några viktiga strategifrågor att besvara i analysen:

• Vad vill företaget uppnå med att använda sociala medier?
• Vilka är målgrupperna och vilka kommunikationskanaler används idag?
• Hur ska negativ respektive positiv respons hanteras?
• Hur jobbar andra i er bransch med sociala medier?

Tydliga mål med satsningen gör det enklare att välja rätt sociala medier från början.

Välj kanaler

Facebook – Den främsta fördelen med Facebook är att “alla är där”. Drygt 4 miljoner svenskar har idag ett konto och den siffran växer. Det är dessutom kostnadsfritt att skapa en företagssida. Med en Facebook-sida för företaget kan ni aktivt pusha nyheter och delta i direkta dialoger med kunderna. Ett exempel är Rubinresor som med attraktiva foton och beskrivningar av resmål, ger besökare en insyn i deras reseutbud.

Twitter – Mikrobloggandet har börjat ta fart i Sverige (runt 200 000 användare) men än så länge är journalister, beslutsfattare och mediapersoner klart överrepresenterade. Vill ni få deras uppmärksamhet är Twitter ofta långt mer effektivt än en vanlig pressrelease. Twitter är en bra kanal för snabb kommunikation utåt och ett utmärkt verktyg för att driva trafik till er hemsida eller blogg.

Blogg – En ämnesinitierad blogg där ni tipsar och diskuterar frågor som rör ert verksamhetsområde kan vara ett sätt att stärka varumärket. En fördel med en fristående blogg är att tilltalet kan vara mer avslappnat än på företagets formella hemsida. Undvik sälj och skriv istället om det som ni själva skulle vilja läsa. Ett bra exempel på långsiktigt bloggande som gett resultat är Stiftelsens TEM:s blogg TEM-funderingar. Den har hittills haft över 250 000 besökare.

Video – Videotjänster kan användas på många sätt. T.ex för att tala direkt till besökaren, låta deltagare som fått förhinder ta del av föredrag, visa pedagogiska presentationer av era tjänster osv. Företag kan skapa en egen s.k kanal på tjänster som Youtube eller Vimeo för aktivt varumärkesbyggande. Filmklipp på den egna webbplatsen väcker intresse, ger en personlig känsla och minskar avståndet till besökaren. Ta gärna en titt på hur vår kund Nordic Cleantech Open jobbar med videoklipp på hemsidan.

Bevaka flödet på nätet

Ta er tid för omvärldsbevakning. Bevaka nyheter, företags- och privata bloggar, mikrobloggar, wikis, sociala nätverk och forum. Vilka pratar om era produkter/tjänster, om ert företag/medarbetare ute på nätet? Det finns flera bra verktyg som gör det enkelt att hålla koll på vad som händer.

» Dagstidningar länkar ofta, i anslutning till artikeln, till bloggar som ger mer djuplodande tankar kring ämnesområdet.

» Knuff.se – sök inom ett visst område, t.ex. ”miljö” för en snabb överblick av de senaste inläggen inom området.

» Technorati.com – omvärldsbevakning av utländska bloggar

» RSS – Det enklaste sättet att få en snabb överblick av dina favoritbloggares senaste inlägg och ta del av nyheter som publiceras på hemsidor du följer.

Bjud in till diskussion och underlätta spridning

Ställ en fråga, starta en diskussion, hellre än att vänta på att någon annan tar första steget. Eller skapa en kampanj som är så pass intresseväckande att användarna själva börjar sprida den vidare och bidrar till ert varumärkesbyggande.

Gör det enkelt för användare att skicka vidare och dela information. Öka spridningen genom att korslänka mellan bloggen, företagshemsidan, Facebook-sidan och Twitterflödet.

Avsätt arbetstid och arbeta kontinuerligt

Sociala medier handlar om närvaro och att vara där era kunder, intressenter och konkurrenter tillbringar en stor del av sin tid. För att lyckas krävs att man arbetar kontinuerligt och bygger upp förtroende långsiktigt. Ge inte upp i början, även om det inte verkar som att särskilt många följer era inlägg. Om ni bjuder på intressanta tips, deltar aktivt i diskussioner och bidrar med sådant som ni själva skulle vilja ta del av kommer ert varumärke att stärkas och antalet personer i ert nätverk att växa. Ofta snabbare än ni kanske anat.

Försök att få till en bra balans, så att de som följer er kännner att ni regelbundet kommer med värdefull information och svarar snabbt. Ingen vill bli bombarderad med ett surr av ointressant information.Social media is becoming a natural part of many companies’ communication strategy. We help you in getting started.

Making an analysis and choosing a strategy
Some important strategy questions to be answered in the analysis:

• What does the company want to achieve by using social media?
• Who are the target groups and what are the channels of communication used at present?
• How are negative and positive feedback handled?
• How do competitors in your industry use social media?

Defining goals for an initiative makes it easier to choose the right social media from the beginning.

Channel selection

Facebook – The primary benefit of Facebook is that “everyone is there”. More than 4 million Swedes currently have an account, and the number is growing. It is also free to create a business page. With a company Facebook page, you can actively update news and engage in direct dialogue with customers. One example is Ruby Journeys, which posts attractive photos with descriptions of destinations, giving visitors an insight into their travel offerings.

Twitter – Micro-blogging has gained momentum in Sweden (about 200 000 people) but thus far, journalists, policy makers and media types are clearly over-represented. If you would you like to get their attention, Twitter is often far more effective than a standard press release. Twitter is a good channel for rapid outward communication and an excellent tool to drive traffic to your website or blog.

Blog – A subject-initiated blog where you can give tips and discuss issues related to your business can be a way to strengthen the brand. One advantage of a stand-alone blog is that text can be more relaxed than on the company’s formal website. Avoid trying to make sales and instead write about subjects that you would like to read yourself. A good example of long-term blogging that has paid off is the Institute’s TEM’s blog, TEM thoughts. It has had over 250,000 visitors thus far.

Video – Video services can be used in many ways, i.e. to speak directly to visitors, allowing participants who have been unable to take part in lectures to view educational presentations of your services and so on. Companies can create their own so-called channel for services such as Youtube or Vimeo for active brand building. Movie clips on your own Web site arouse interest, give a personal touch and reduce the removal from the visitor. Take a look at how our customer Nordic Cleantech Open is using video clips on their home page.

Watch the flow on the web

Take time for business intelligence. Watch news, corporate and private blogs, micro blogs, wikis, social networks and forums. Who talks about your products / services, is your company / employees on the internet? There are several good tools that make it easy to keep track of what’s happening.

» Newspapers, in connection with articles, often link to blogs that provide more in-depth thoughts on the subject.

» Knuff.se – search within a particular area, i.e. “Environment” for a quick overview of the latest posts on the topic.

» Technorati.com –intelligence on foreign blogs

» RSS – The easiest way to get a quick overview of the most recent updates from your favorite bloggers and hear about the latest news published on the websites you follow.

Join discussions and facilitate the dissemination of information.

Ask a question and start a discussion, rather than waiting for someone else to take the first step. Or create a campaign that is so interesting to the users that they themselves begin to spread it further and contribute to your branding.

Make it easy for users to pass on and share information. Increase circulation by cross-linking between your blog, company website, Facebook page and Twitter flow.

Set aside working hours and work continuously

Social media is all about presence, and being where your customers, stakeholders and competitors spend their time. Success requires that we work continuously and build confidence over the long term.

Do not give up early, even if it does not seem like very many people follow your posts. If you offer great tips, participate actively in discussions and help with things that you yourself would like to take part of, your brand will be strengthened and the number of people in your network will grow, and often at a faster rate than you perhaps imagined.

Try to get a good balance, so that those who follow you feel that you regularly update your pages with valuable information and respond quickly. Nobody wants to be bombarded with a buzz of irrelevant information.